Drodzy przyjaciele.
 
Najserdeczniejsze pozdrowienia od Rady Wykonawczej Światowego WŻCh!
 
W związku z informacją rozesłaną w Wielkanoc 2012 roku o zbliżającym się Zgromadzeniu
Światowym w Libanie w 2013 roku, chcielibyśmy wraz z Wami wszystkimi rozpocząć proces przygotowań do Zgromadzenia.
 
Temat naszego Zgromadzenia to:
 

Od naszych korzeni ku nowym obszarom
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! (Mk 9,7)

 
Tym  tematem  zamierzamy  ogarnąć  czas  od  naszego  powstania  jako  świeckiej wspólnoty ignacjańskiej  do  czasu  obecnego  i  rocznicy  450-lecia,  którą  będziemy  świętować w  2013 roku. Zastanowimy się nad przebytą wspólnie drogą, szczególnie w okresie od Zgromadzenia w Itaici 1998, podczas którego potwierdziliśmy naszą  tożsamość  jako świeckiego ciała apostolskiego.  Chcemy  też  potwierdzić  i  wybadać  nasze  pragnienie,  aby  odpowiadać  na znaki czasu w postawie gotowości przekraczania granic i sięgania nowych obszarów.
 
Niezwykle  istotne dla naszej wspólnoty  jest, by Zgromadzenie Światowe nie absorbowało jedynie delegatów gromadzących się podczas owych dziesięciu dni, ale by było także sprawą wszystkich członków WŻCh na całym świecie. Dlatego zapraszamy Was do włączenia się w proces rozeznawania poprzez kontemplację rzeczywistości naszej wspólnoty oraz stojących  przed  nią możliwości  i  wyzwań.  Bierzemy  też  pod  uwagę  realia  świata  i  Kościoła, w którym żyjemy, starając się rozpoznać szczególne wezwanie naszego Pana skierowane do nas. Punktem kulminacyjnym  tego procesu będzie Zgromadzenie w  Libanie. Modlimy  się,
abyśmy odpowiedzieli z otwartym sercem i wewnętrzną wolnością na to, co ON nam zaproponuje, aby wierniej żyć naszym powołaniem jako Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.
 
Zgromadzenie  odbędzie  się  w  dniach  30  lipca  –  8  sierpnia  2013  roku  w  Libanie, w pobliżu Bejrutu. Termin przyjazdu delegatów to 29 lipca, a wyjazdu – 9 sierpnia.  
 
Po raz pierwszy Światowa WŻCh zgromadzi się na Bliskim Wschodzie. Chcemy, aby nasze spotkanie  tam było znakiem solidarności z  trzema  tamtejszymi Wspólnotami Życia Chrześcijańskiego (w Libanie, Syrii i Egipcie) i z wszystkimi chrześcijanami mieszkającymi w regionie, gdzie nasza wiara ma swe korzenie. Jednoczymy się z nimi my wszyscy, którzy tęsknimy za pokojem we wzajemnym szacunku, serdeczności i sprawiedliwości. Chcemy zaprosić członów WŻCh na całym świecie, by otworzyli swoje serca i umysły zarówno na “skarb”, którym  dla  naszej wspólnoty  jest  ten  region,  jak  i  na  liczne wyzwania  stojące przed  jego
mieszkańcami.
 
WŻCh w Libanie  rozpoczęło  już przygotowania do nadchodzącego Zgromadzenia. Dziękujemy raz  jeszcze wspólnocie  libańskiej za jej dyspozycyjność do pełnienia obowiązków gospodarza wspólnoty światowej. Nasi bracia  i siostry z WŻCh w Libanie rozpoczęli przygotowania  lokalne z ogromną radością, entuzjazmem  i zaufaniem Bogu. Miejscem, w którym się  zgromadzimy  jest  Notre  Dame  du Mont,  Fatka-Kesserwan,  B.P.1451  Journieh-LIBAN.
(odwiedźcie  jego stronę  internetową: http://ndmont.com/). Dalsze  informacje praktyczne nadejdą w ciągu następnych paru miesięcy.

Wspólne  ogólnoświatowe  przygotowania  będą  obejmowały  kilka  etapów  –  zauważcie,  że mogą one angażować nie tylko krajowe zespoły kierownicze (radę wykonawczą), ale również wszystkich członków i wspólnoty.
 
1.  Nominacja  kandydatów  do  Światowej  Rady Wykonawczej. W  liście  ogłaszającym zwołanie Zgromadzenia,  zaprosiliśmy wspólnoty krajowe, aby mianowały kandydatów do następnej  Światowej  Rady Wykonawczej. Wybór  członków  Rady Wykonawczej  jest ważnym  zadaniem Zgromadzenia  Światowego. Wszystkie wspólnoty  krajowe proszone  są, by zaproponować kandydatów do Rady Wykonawczej według Kryteriów dla Kandydatów (zob.
załącznik).  Informacja  o nominacjach  musi  dotrzeć  do  Sekretariatu  Światowej WŻCh  do 1 października 2012 roku!
 
2. Utworzenie Zespołu do spraw Przygotowania Światowego Zgromadzenia i Realizacji Jego Postanowień. Aby ułatwić wszystkie przed- i po-zgromadzeniowe procedury, prosimy o utworzenie krajowego „Zespołu do spraw Przygotowania Światowego Zgromadzeniai Realizacji Jego Postanowień”. Zadaniem tego zespołu będzie, po pierwsze, analiza i refleksja nad całym materiałem przygotowawczym przed Zgromadzeniem w Libanie. Po drugie,
jego rolą będzie prowadzenie  i wspieranie Wspólnoty Krajowej, by żyła  łaskami otrzymanymi w  nadchodzącym  Zgromadzeniu  Światowym.  Zadanie  to  nie  powinno  być  pozostawione  jedynie  osobom  delegowanym  na  Zgromadzenie.  Jakość  naszego  Zgromadzenia w dużej mierze zależy od poziomu przygotowania i po-zgromadzeniowego wcielenia w życie jego postanowień przez poszczególne wspólnoty krajowe.
 
3. Wybór delegatów na Zgromadzenie. Prosimy Was również o to, abyście zaczęli myśleć kto mógłby być waszym potencjalnym delegatem na Zgromadzenie. Posłużcie się Kryteriami  dla  delegatów  (zob.  załącznik).  Informacje  o  wyborze  krajowych  delegacji  powinny wpłynąć do Sekretariatu do 31 stycznia 2013 roku. Aby umożliwić  (potwierdzonym) kandydatom do Światowej Rady Wykonawczej wejście w skład delegacji swoich Wspólnot Krajowych na Zgromadzenie, poprosiliśmy, z wyprzedzeniem, o nadesłanie propozycji kandydatur do następnej Światowej Rady Wykonawczej w  terminie do 1 października. Dlatego też ważne jest, aby zwrócić uwagę na proces nominacji kandydatów do Rady Wykonawczej i zachować pewną otwartość na możliwość zmian w Waszym wyborze delegatów do końca 2012  roku.  Poinformujemy  Krajowe  Rady  Wykonawcze  o  nominacjach  członków  ich
wspólnoty  tak  szybko  jak  to będzie możliwe po 1 października, aby można było  te osoby wziąć pod uwagę przy tworzeniu krajowych delegacji do Zgromadzenia.  
 
4.  Poprawki  do  Zasad  i  Norm Ogólnych. Wspólnoty  Krajowe mają  również możliwość proponowania zmian do Zasad i Norm Ogólnych. Powinny one zostać przedłożone Sekretariatowi do końca grudnia 2012 roku, aby Światowa Rada Wykonawcza mogła dokonać  ich przeglądu podczas spotkania w lutym 2013 roku. Wszystkie zaproponowane poprawki zostaną rozesłane do Wspólnot Krajowych przynajmniej na  trzy miesiące przed Zgromadzeniem  (tzn. w kwietniu). Kopię Zasad Ogólnych  i Norm Ogólnych można znaleźć na stronie internetowej Światowej WŻCh pod hasłem „resources/CLC documents” (lub na stronie polskiej WŻCh w zakładce „dokumenty”).
 
5. Przygotowania  finansowe. Mamy wszyscy  świadomość,  że  organizacja  Zgromadzenia Światowego to duże wyzwanie finansowe dla wspólnoty światowej i dla każdej ze Wspólnot Krajowych. A zatem zachęcamy Was, by zacząć zbierać fundusze na udział Waszej delegacji. Podczas  następnych miesięcy  będziemy  publikować  informacje  o  kosztach  dla  wspólnot krajowych, ale w międzyczasie zacznijcie tworzyć własny budżet, obliczając koszty podróży do Libanu jak i opłatę delegatów, która jeszcze nie została wyliczona, ale będzie musiała być wyższa od sumy, o którą poproszono w roku 2008 w Fatimie  (tzn. 620 euro). Dlatego  też gromadzenie  funduszy  dla  pokrycia wydatków Waszych  delegacji  powinno  się  rozpocząć tak szybko jak to możliwe.
 
6. Fundusz Solidarnościowy. Aby wesprzeć Wspólnoty Krajowe, które nie są w stanie ponieść  pełnego  kosztu  udziału  swojej  delegacji w  Zgromadzeniu,  jak  zawsze  uruchomimy Fundusz Solidarnościowy. Stąd prosimy o datki na ten cel. W załączniku znajdziecie osobny list na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nim.
 
Następujący  terminarz  podsumowuje  dotychczas  zaplanowane,  kolejne  etapy  procesu przygotowania do spotkania w Libanie w 2013 roku:
 • Do 1 października 2012: Krajowe Rady Wykonawcze nadsyłają do Sekretariatu WŻCh w Rzymie informację o wyborze kandydatów do Światowej Rady Wykonawczej.
 • Połowa  Października  2012: Mini  spotkanie  Światowej  Rady Wykonawczej  zorganizowane w Libanie, a  zaraz po nim dalsze dane dla Wspólnot Krajowych dotyczące przygotowań do Zgromadzenia.
 • Około  listopada  2012:  Projects  154,  poświęcony  przyszłorocznemu  Światowemu Dniu WŻCh. Będzie on zawierał zaproszenie dla wszystkich Wspólnot Krajowych do włączenia się w przygotowania do Zgromadzenia Światowego – czasu łaski dla całej wspólnoty.
 • Do 31 grudnia 2012 roku: Do Sekretariatu powinny dotrzeć propozycje zmian Zasad i Norm Ogólnych.
 • Do 31 stycznia  2013  roku:  Krajowe  Rady Wykonawcze  przesyłają  do  Sekretariatu WŻCh nominacje delegatów.  
 • Do końca lutego 2013 roku: Wspólnoty Krajowe potrzebujące finansowego wsparcia z Funduszu Solidarnościowego Zgromadzenia WŻCh muszą złożyć swoje podania do tego czasu.
 • 16-26  lutego 2013 roku: Spotkanie Światowej Rady Wykonawczej w Miami, USA. Po nim zostaną wysłane uaktualnione informacje o stanie przygotowań do Zgromadzenia, lista kandydatów, którzy przyjęli nominację (potwierdzenie pełnej listy) i informacja o zaproponowanych zmianach do Zasad i Norm Ogólnych.
Wspomniawszy o powyższych  formalnych procedurach Zgromadzenia, chcemy skorzystać teraz  z okazji,  by  podzielić  się  z  Wami  pierwszymi  refleksjami  dotyczącymi  charakteru i treści Zgromadzenia. Zgromadzenie w Libanie będzie zakorzenione w drodze, którą przebyliśmy  przez  ostatnie  lata,  a szczególnie w  okresie  od  Zgromadzenia w  Itaici  1998  oraz w dokumencie  końcowym  tego  Zgromadzenia  pt.  “Nasza Wspólna  Misja”.  Dwa  następne Zgromadzenia  Światowe  (Nairobi  2003,  Fatima  2008)  przedstawiły  kilka  ważnych  cech charakterystycznych WŻCh jako świeckiego ciała apostolskiego.
 
Można je streścić następująco:
 
 • Nasze liczne wspólnoty lokalne i jedna światowa wspólnota WŻCh są nade wszystko apostolskie. Członkowie gromadzą się razem w małych wspólnotach, które  formują się w jedną większą wspólnotę mając na uwadze ważny cel jakim jest większy udział w misji Chrystusa w dzisiejszym świecie.
 • Jedność WŻCh  wywodzi  się  z WŻCh-owskiego/ignacjańskiego  charyzmatu.  Jest  to jedność, która nie wymaga, by każdy  członek uczestniczył w  tej  samej działalności lub obszarze apostolskim. 
 • Misja jest wspólna, ponieważ członkowie dzielą się ze swoją grupą tym jak realizują swoją osobistą misję codzienną i otrzymują wsparcie grupy, by to czynić. W ten sposób każdy uczestniczy w misji  innych.  Jest  to osiągane przez dynamikę  rozeznawania, posyłania, wspierania i rewizji (RPWR).
 • Nasz świecki stan życia wyznacza naszą podstawową misję.  Jej obszar obejmuje zajęcia życia codziennego (rodzinę, pracę, relacje), w których Bóg nas postawił. W tych zajęciach i poprzez nie staramy się spotkać Boga i ukazywać Bożą obecność.
 • Mimo  to, ważne  jest by, kiedy  tylko  to możliwe, być zaangażowanym na  innych poziomach misji.  Jako  ciało  jesteśmy  też wezwani  do  udziału w  działaniach  apostolskich i/lub tworzeniu dzieł apostolskich na poziomie lokalnym i krajowym.
 
Misja WŻCh jako świeckiego ciała apostolskiego może być określona na czterech poziomach. Każda osoba  jest zaproszona do odpowiedzi na swoje własne powołanie w konkretnym momencie życia i na swój własny sposób.  
 
1.  Życie  Codzienne:  Podstawową misją  laikatu  jest  spotkanie  Boga  i  ukazywanie Go w codziennych  zajęciach w  rodzinie  i pracy  oraz poprzez nie. Wszyscy  członkowie WŻCh są wezwani do tej misji. Realizujemy ją przez wierność naszej Wierze i naszemu powołaniu w WŻCh. Może to oznaczać konieczność zmierzenia się ze szczególną mentalnością  (obecną nawet w Kościele), która nadal uważa  ten  typ misji  (dla niektórych „niewidzialny”) za coś o niższej wartości. Wiemy, że taką nie jest.
 
2.  Posługi  apostolskie: Na  tym  poziomie misji  członkowie  są  zaangażowani w  różnorodne posługi, np. w  zakresie działalności  społecznej, duszpasterskiej,  edukacyjnej i ekologicznej. Szacujemy, że jedna trzecia członków WŻCh ofiarowuje swój czas i talent w tym rodzaju misji. Miejscami, w których jest realizowana ta misja często są instytucjonalne dzieła Towarzystwa  Jezusowego  (szkoły, parafie, domy  rekolekcyjne, instytuty społeczne, itp.).
 
3.  Dzieła  instytucjonalne: W  ostatnich  latach,  rosnąca  liczba wspólnot  krajowych  podejmuje się zarządzania lub tworzenia instytucji apostolskich (np. szkół, domów rekolekcyjnych, ośrodków dla migrantów, domów dla sierot,  itp.) – często we współpracy z Towarzystwem Jezusowym. Nadaje to pewną widzialność i wzmacnia poczucie “wspólnej misji”.
 
4.  Współpraca międzynarodowa: Ostatnio nastąpił dalszy rozwój działalności rzeczniczej promującej działania apostolskie na poziomie regionalnym i ogólnoświatowym. Dzięki swej grupie roboczej w Nowym  Jorku, WŻCh wzięła udział w pewnej  liczbie obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych jako organizacja pozarządowa. Mamy regionalne  sieci  rzecznictwa  założone w  Europie  (poświecone  problemom migracji) i w Ameryce Południowej  (dotyczące ekologii  i migracji).  Jesteśmy  też obecni w  innych sieciach, takich  jak Światowe Forum Społeczne (World Social Forum)  i Forum Katolickich Organizacji Pozarządowych (the Forum of Catholic NGOs.).
 
Pytania na rozpoczęcie i poprowadzenie refleksji przygotowawczej:
 •  Na  ile  świadomie  żyliśmy  dotąd  naszym  powołaniem WŻCh w  codziennym  życiu, w wymiarze indywidualnym i wspólnym?
 •  Jak postrzegamy naszą własną Wspólnotę Krajową na  tle cech charakterystycznych dla świeckiego ciała apostolskiego w misji, aktywnie obecnego w świecie?
 •  Jakie znaki wzrostu dostrzegamy w tym względzie? Które z „owoców” tego procesu, szczególnie od Zgromadzenia w Fatimie 2008 przyjmujemy z wdzięcznością?  
 •  Z jakimi ograniczeniami i zagrożeniami się spotykamy?
 •  Co uważamy za podstawowe wyzwanie(a) dla naszej wspólnoty krajowej?  
 •  Jakie są nasze pragnienia dotyczące dalszej drogi?
Proszę dzielcie się z nami śmiało swoimi pomysłami i troskami, najlepiej przed 1 października, abyśmy mogli mieć  je na uwadze w naszych dalszych przygotowaniach. Odezwiemy się ponownie niedługo po naszym  spotkaniu uściślając dalsze przygotowania do Zgromadzenia.  

Zapraszamy Was i całą Waszą Wspólnotę Krajową byście dołączyli do nas w modlitwach za Zgromadzenie w Libanie, abyśmy byli otwarci na każde powołanie, które Pan nam zaproponuje!
 
Zjednoczeni w naszej służbie i modlitwie
za Światową Radą Wykonawczą.
 
  Daniela Frank          Franklin Ibañez
  Prezydent              Główny Sekretarz


 
Modlitwa za Zgromadzenie w Libanie
 
Ojcze Niebieski, ofiarowujesz nam  Jezusa, Twego Umiłowanego Syna,  i  prosisz nas abyśmy Go  słuchali. W odpowiedzi na  ten dar, my, członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego,  zobowiązujemy  się do pilniejszego naśladowania  Jezusa  i pracy  z Nim,  aby budować Twoje Królestwo.

O Panie, nasze Zgromadzenie Światowe w Libanie jest częścią długiej i bogatej historii,  którą  nam  pozostawiłeś.  Dziś,  Twój  Duch  prosi  nas,  abyśmy  trwali  w  obliczu  wciąż zmieniających się granic wiary  i sprawiedliwości. Polegając na wstawiennictwie Najświętszej Maryi Panny z Libanu  i Św.  Ignacego,  staramy  się pogłębić naszą  tożsamość  i działać skutecznie  jako Świeckie Ciało Apostolskie w Kościele. Niech Twoja miłość  i  łaska wzmac-
niają nas w tym podążaniu.

O Boże Miłości, prosimy Cię o Twoje Błogosławieństwa Pokoju dla całego świata, a szczególnie  dla  regionu  Bliskiego Wschodu.  Oświeć  serca  Twoich  dzieci;  uwolnij  nas  od wszelkiej goryczy i konfliktów; prowadź nas po ścieżkach Pokoju.

Wszechmocny  Boże,  zawierzamy  Twojej  miłującej  Opatrzności  Zgromadzenie  Światowe WŻCh. Przedwieczny Ojcze, utwierdź nas. Przedwieczny Synu, utwierdź nas. Przedwieczny Duchu, utwierdź nas. Trójco Przenajświętsza, utwierdź nas.

Amen.

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl