Spotkanie Rady Wykonawczej Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, 2012

Drodzy Przyjaciele w Chrystusie i we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego,

Pozdrawiamy Was wszystkich. Chcielibyśmy przekazać Wam najnowsze informacje z czwartego dorocznego spotkania Rady Wykonawczej Światowej WŻCh, które odbyło się w Domu Rekolekcyjnym Montecucco w Rzymie w dniach 11-21 lutego 2012 roku. Rytm każdego dnia wyznaczały dobrze nam wszystkim znane: modlitwa poranna, rachunek sumienia i Eucharystia. Dziękujemy Wam za modlitwę i wsparcie w tym szczególnym dla nas czasie. Mają one dla nas ogromną wartość. I chociaż na zewnątrz było bardzo zimno (czasami padał śnieg), to wzajemna obecność i poczucie wsparcia Wspólnoty Światowej dawały nam siłę i ciepło.

W spotkaniu towarzyszył nam dodatkowy znak Bożej miłości i szczodrości, a w rzeczy samej znak samego Wcielenia. Otóż przez większość czasu był z nami pięciomiesięczny synek Franklina i Sofii, Sebastian - radość nas wszystkich.

Spotkanie było czasem radowania się z rozwoju WŻCh na wielu frontach i poziomach na całym świecie, nierzadko w okolicznościach największych prób. Był to także dla nas czas oczekiwania na łaski i możliwości, którymi Pan nas obdarowuje.

W szczególności mieliśmy w pamięci poniższe:

  • Zbliżające się Zgromadzenie Światowe w Libanie w roku 2013 i szczególne okoliczności miejsca i czasu, w których będzie się ono odbywać.
  • 450-ta rocznica powstania WŻCh i ignacjańskich wspólnot świeckich.
  • Rozwój "Projektu Mieszkaniowego" - kolejnego znaku wzrostu, dojrzewania i wielkoduszności WŻCh.
  • Dalszy rozwój naszej inicjatywy promocji apostolstwa i budowania sieci apostolskich.
  • Sprawozdania poszczególnych wspólnot z całego świata o tym, jak duchowość przeżywana jest w życiu codziennym.
  • Postęp w naszych staraniach w obszarze zarządzania finansami.

Jesteśmy wdzięczni za to, jak różne sprawy postąpiły do przodu - w otwartości, zaufaniu oraz w duchu służby.

WŻCh na świecie

Spotkanie Rady Wykonawczej rozpoczęło się od serii sprawozdań i dyskusji na temat życia wspólnot WŻCh na całym globie. Żadne sprawozdanie w tym miejscu nie może w pełni oddać tego, o czym była mowa. Wystarczającym niech będzie stwierdzenie, że dało nam to poczucie głębi życia wspólnotowego WŻCh, a także osobistego wzrostu i zaangażowania w apostolskie wysiłki tam, gdzie pojawia się ku temu okazja.

Szczególne zainteresowanie wzbudziło sprawozdanie ze Zgromadzenia All Africa (Cała Afryka), które miało miejsce listopadzie 2011 roku. Odbyło się ono w Douala, w Kamerunie, dokąd przyjechało 31 uczestników z 13 krajów. Było to duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę różnice językowe, a także koszty i trudności, jakie osoby z wielu krajów musiały pokonać, aby uczestniczyć w spotkaniu. W wyniku Zgromadzenia wyróżniono następujące priorytety: rodzina, przygotowanie do małżeństwa, duszpasterstwo dla osób rozwiedzionych, młodzież oraz osoby marginalizowane. Utworzono również Zespół Koordynatorów, który ma pomóc we wdrażaniu i kontynuacji kształcenia liderów.

Inne działania regionalne to między innymi kwartalne międzynarodowe spotkania wirtualne pomiędzy wspólnotami narodowymi w Ameryce Łacińskiej. Dotyczyły one kwestii takich jak następne pokolenie programu Magis, refleksje po Zgromadzeniu w Fatimie, wsparcie i zaangażowanie społeczne, nowe struktury i komunikacja oraz niedawno rozpoczęty wirtualny regionalny program formacyjny o tytule: "Wymiar polityczny naszego społecznego zaangażowania jako WŻCh w Ameryce Łacińskiej". Kontynuowane jest także wsparcie dla nowych wspólnot w Gwatemali i Hondurasie.

Region Azji i Pacyfiku nadal rośnie w liczbę członków i rozwija się duchowo. Dążą oni ku celom, które postawili sobie podczas Zgromadzenia Regionalnego w 2010 roku. Ustanowili koordynatora regionu, stworzyli swoją stronę internetową, a teraz starają się o postęp w pozostałych zadaniach, takich jak formacja. Typowe dzieła apostolskie obejmują tu duszpasterstwo dla uchodźców, młodzieży oraz ludzi ubogich. W większości krajów tego regionu wyzwaniem dla chrześcijan jest fakt, iż są oni mniejszością wyznaniową, stykającą się nieraz z wrogim sobie środowiskiem.

WŻCh na Bliskim Wschodzie staje obecnie wobec szczególnych wyzwań ze względu na niestabilną sytuację polityczną w tym regionie. Niemniej jednak jesteśmy zbudowani pochodzącymi stamtąd relacjami z różnych dzieł, zwłaszcza programów formacyjnych, a także zaangażowaniem i wielkodusznością Libanu, który wciąż gotowy jest przyjąć nas na Zgromadzeniu Światowym w 2012 roku (o czym dalej w tym sprawozdaniu).

Region Europejski, w którym znajduje się kilka silnych wspólnot narodowych, kontynuuje swoje zaangażowanie apostolskie zarówno w Europie jak też poza jej granicami. WŻCh wciąż rozwija się we wschodniej części kontynentu (w takich krajach jak Słowacja, Łotwa czy Rumunia). Wspólnoty te potrzebują szczególnego wsparcia, zwłaszcza te, które są na pierwszych etapach rozwoju i które starają się o przyjęcie do Wspólnoty Światowej.

Pomimo, iż region Ameryki Północnej nie jest jeszcze formalnie zorganizowany tak, jak inne regiony WŻCh, usłyszeliśmy budujące relacje na temat poszczególnych krajów członkowskich. Kanada (anglojęzyczna) nadal pracuje nad drugim etapem swojego programu formacyjnego. Wraz z francuskojęzyczną Wspólnotą z Kanady kontynuują dzieło wsparcia na Haiti. WŻCh w USA rozpoczyna bardzo ważną rewizję swoich struktur, dążąc do zorganizowania bardziej zintegrowanej wspólnoty narodowej.

Finanse

Z przyjemnością przyjęliśmy sprawozdanie finansowe pokazujące równomierną poprawę sytuacji. W ciągu ostatnich lat zostało zastosowanych kilka strategii służących ustabilizowaniu naszej sytuacji finansowej. Mimo, iż obecna skromna nadwyżka może być spowodowana wydaniem specjalnego numeru Progressio w 2011, wynik wciąż jest dobry. Mamy nadzieję, że nasze sprawozdanie finansowe na następnym Zgromadzeniu Światowym wypadnie korzystnie. Zastosowane strategie oraz szczodrość wspólnot WŻCh w całym świecie świadczą o zastosowaniu się do zaleceń poprzednich zgromadzeń światowych dotyczących współodpowiedzialności finansowej. Prace nad tą kwestią są kontynuowane.

Na naszej stronie internetowej zainstalowane zostało narzędzie do wpłat elektronicznych. Narzędzie to ułatwi nam przelewy na konto światowej WŻCh związane ze składkami członkowskimi, prenumeratą Progressio, darowiznami itp. (więcej szczegółów na stronie: http://www.cvx-clc.net/l-en/contributions.html ).

"Projekt Mieszkaniowy"

"Projekt Mieszkaniowy" rozwija się satysfakcjonująco. Docelowo potrzebujemy 330 000 €, aby pokryć wszystkie bezpośrednie (związane z kupnem) oraz pośrednie (np. podatki) koszty mieszkania. W momencie spotkania Rady Wykonawczej mieliśmy w kasie 213 000 €, a dalsze 40 000 € obiecane w najbliższej przyszłości. Całkowite pokrycie kosztów mają zapewnić późniejsze darowizny (wpłaty wciąż mile widziane) oraz wspaniałomyślna pożyczka bez odsetek (Najnowsze informacje można znaleźć na stronie internetowej Światowej WŻCh: www.cvx-clc.net ).

Głęboko cenimy zarówno bardzo duże darowizny otrzymane od niektórych wspólnot narodowych, jak też te mniejsze od innych wspólnot narodowych oraz poszczególnych osób, dla których dokonanie wpłaty wiązało się z pewnym wyrzeczeniem. Możemy naprawdę powiedzieć, że nabycie tego mieszkania jest efektem wysiłku całej Światowej WŻCh oraz czymś, w czym udział ma każdy członek WŻCh.

Z radością informujemy również, że decyzja o nadaniu mieszkaniu imienia Josée Gsell (ur. we Francji, 1925-1999), która była wspaniałym Sekretarzem Rady Wykonawczej, spotkała się z szerokim poparciem. Czyniąc to chcemy wyrazić naszą wdzięczność za wielki wkład Josée w początki życia i wzrost WŻCh.

Fundusz Apostolski

Prace nad rozwojem tego funduszu wciąż trwają. Spodziewamy się zrealizować wytyczne w ciągu kilku następnych miesięcy. W międzyczasie zostały zatwierdzone projekty pilotażowe w Ekwadorze i Rwandzie, a także została wysłana pomoc humanitarna do Sudanu Południowego.

Nasza 450-ta rocznica

W roku 2013 obchodzimy 450-lecie powstania WŻCh i Kongregacji Mariańskich (w niektórych krajach znanych jako Sodalicje Mariańskie), które ją poprzedzały. Uroczystości planowane są na rok 2013 i poinformujemy Was o nich wkrótce, po odbyciu odpowiednich konsultacji. Dotychczas otrzymaliśmy wiele propozycji i pomysłów na obchody tej rocznicy na wszystkich poziomach: międzynarodowym, narodowym i lokalnym, podkreślających także ponad czterowiekową współpracę świeckich z Towarzystwem Jezusowym oraz innymi wspólnotami i organizacjami w rodzinie ignacjańskiej. Na poziomie międzynarodowym myśleliśmy o pielgrzymce wzdłuż trasy, jaką odbył o. Jean Leunis SJ w drodze z Brukseli do Rzymu, a także o specjalnej upamiętniającej Mszy Św. z udziałem Jezuitów w Rzymie. Pojawił się też pomysł publikacji będącej refleksją nad naszą historią, tożsamością i innymi tematami związanymi z rocznicą. Wkrótce rozpoczniemy konsultacje ze wspólnotami narodowymi na ten temat. W następnym numerze Projects zamieścimy pełną informację o znaczeniu tej rocznicy dla nas dzisiaj, a także o różnych sposobach jej upamiętnienia.

Najbliższe Zgromadzenie Światowe WŻCh, Liban 2013

Po wielu konsultacjach Liban został wybrany jako kolejne miejsce Zgromadzenia Światowego WŻCh (2013). Podczas tegorocznego spotkania Rady Wykonawczej rozpoczęliśmy proces który będzie wspierał przygotowania do Zgromadzenia. Przygotowując to spotkanie, jesteśmy szczególnie świadomi historycznego znaczenia miejsca (Liban) oraz tego, że nasza 450-ta rocznica wypada właśnie w tym samym roku. Pamiętamy także o potrzebie wrażliwości na to, dokąd Duch Święty chce nas poprowadzić w przyszłości i o wielu innych sprawach, na które zwracaliście naszą uwagę w Fatimie i od tamtej pory aż do dziś. Jako owoc wspólnego rozeznania ustaliliśmy hasło przewodnie Zgromadzenia Światowego: "Od naszych korzeni ku nowym obszarom". Wspólnoty narodowe powinny były już otrzymać oficjalne zaproszenie na nadchodzące Zgromadzenie Światowe WŻCh, a także informacje inicjujące proces przygotowania i refleksji. Były to informacje dotyczące wyboru delegacji wspólnot krajowych oraz nominowania kandydatów do przyszłej Światowej Rady Wykonawczej. Światowy Dzień WŻCh w roku 2013 będzie poświęcony sprawom Zgromadzenia oraz obchodom 450-lecia.

Promocja apostolstwa i budowanie sieci apostolskich

Obecnie trwają prace nad rozwojem koncepcji oraz praktyką promocji apostolstwa oraz tworzenia sieci apostolskich w WŻCh. W szczególności, promocję apostolstwa przez WŻCh postrzegamy jako element naszych działań apostolskich, na które składa się służba, towarzyszenie i udzielanie poparcia (promocja) podejmowanym działaniom. Rozumiana w ten sposób promocja, nie jest więc tylko procesem odgórnym, lecz jest związana blisko z ludzkim cierpieniem i potrzebami doświadczanymi na poziomie osobistym. Promowanie przez WŻCh apostolstwa jest jednym z elementów udzielenia zintegrowanej odpowiedzi na pojawiające się wezwania (zgodnie z Zasadami Ogólnymi i zaleceniami Zgromadzenia). Odpowiedź ta uwzględnia zarówno pilne potrzeby, jak też szersze, systemowe cele. Dzięki temu promocja apostolstwa rozwija się z konkretnego zaangażowania w danym miejscu (podejście "z dołu do góry").

Aby osiągnąć ten cel, my, jako WŻCh musimy współpracować ze sobą (także globalnie) oraz z innymi podobnymi organizacjami, zwłaszcza z Towarzystwem Jezusowym. Przykładem takiej współpracy jest nasza niedawna inicjatywa podejmująca problem niskich wydatków na edukację w Republice Dominikany. Włączyło się w nią 30 krajów z 5 kontynentów - efekty już są budujące. Poprzez takie działania uczymy się także doskonalenia naszych strategii interwencyjnych.

Zachęceni tymi efektami rozpatrujemy inne ważne inicjatywy, do podjęcia. Jedna z nich związana jest z ekologią, jednym z naszych priorytetów. Rejonem ważnym ekologicznie dla całego świata jest Dżungla Amazońska. Wszelkie działania na tym obszarze (zwłaszcza związane z przemysłem wydobywczym) będą miały istotne skutki dla zasobów wodnych, zróżnicowania biologicznego, światowych ekosystemów oraz miejsc zamieszkania ludzi. Niektóre z tych konsekwencji sięgną wielu przyszłych pokoleń niezależnie od granic krajowych czy kontynentalnych. W najbliższej przyszłości WŻCh będzie badać możliwości współpracy z Towarzystwem Jezusowym w projekcie wsparcia dla Amazonii, gdzie narodowe wspólnoty WŻCh byłyby zaproszone do włączenia się na poziomie krajowym i regionalnym. Jeżeli opcja ta zostanie wzięta pod uwagę, projekt będzie obejmował edukację, rozeznawanie, dialog i wspólne działania, jeśli będą uznane za właściwe. Aby wspierać ten proces, WŻCh zaangażowałaby także swoje zrestrukturyzowane grupy robocze przy ONZ oraz kontakty narodowe. Dodatkowo, będziemy także szukać sposobów, aby zachęcić członków WŻCh, zwłaszcza pracujących w edukacji, do wykorzystania swoich możliwości w celu nagłośnienia przedmiotu naszej troski. Będziemy Was informować o dalszym rozwoju tego projektu.

Komunikacja

Rada Wykonawcza zwróciła uwagę na trwające usprawnienia strony internetowej WŻCh pod względem jakości, różnorodności oraz sposobów prezentacji materiałów. Wprowadzane są dalsze zmiany strukturalne, tak by zachęcić wszystkich do zaangażowania i pogłębiania świadomości wspólnoty na całym świecie. Rozważa się również możliwość udostępnienia Progressio w wersji elektronicznej, włącznie z numerami archiwalnymi. Niemniej jednak dostrzegamy też związane z tym problemy. Naszym celem jest rozszerzenie dostępu do Progressio, bez strat ponoszonych przez obecnych prenumeratorów. Jako że nasza strona internetowa jest wciąż aktualizowana, chcielibyśmy Was namówić do jej regularnego odwiedzania oraz nadsyłania materiałów z wiadomościami i artykułów. Harmonogram publikacji na rok 2012 jest wypełniony daleko do przodu ze względu na zbliżające się Zgromadzenie Światowe i 450-lecie WŻCh. Wreszcie, chcielibyśmy zachęcić wspólnoty narodowe do odwiedzenia naszego kanału na YouTube: http://www.youtube.com/user/cvxclc. Można przesyłać do nas nagrania, którymi chcielibyście podzielić się ze wspólnotą WŻCh na całym świecie.

Rewizja "Standing Orders" (regulaminu wewnętrznego)

Rada Wykonawcza wykorzystała okazję spotkania do zrewidowania kilku sekcji dokumentu "Standing Orders" (regulamin wewnętrzny dot. wyboru kandydatów do Światowej Rady Wykonawczej oraz wyboru delegatów na Zgromadzenie Światowe). Chodzi o zapisy dotyczące zadań wspólnoty narodowej, która opiekuje się nowo powstającą wspólnotą w innym kraju, kryteriów przyjęcia nowych wspólnot do Wspólnoty Światowej WŻCh oraz wymogów dotyczących uczestnictwa w Zgromadzeniu Światowym WŻCh w roli obserwatora. Podsumowując, po dokonanych zmianach, dokument "Standing Orders" definiuje te role i oczekiwania w sposób bardziej jasny i powinien być bardziej pomocny wspólnotom narodowym (i przyszłym wspólnotom), które starają się o przyjęcie do Wspólnoty Światowej. Zaktualizowana wersja tych wytycznych będzie wkrótce zamieszczona na stronie internetowej.

Spotkanie z o. A. Nicolasem SJ

Rada Wykonawcza z wdzięcznością przyjęła możliwość spotkania i rozmowy o kilku sprawach z o. Adolfo Nicolasem SJ, Generałem Towarzystwa Jezusowego oraz Asystentem Kościelnym Światowej WŻCh. Dyskusja dotyczyła poniższych kwestii:

  • Refleksje nad współpracą pomiędzy WŻCh a Towarzystwem Jezusowym: o. Nicolas zasugerował, iż byłoby pomocnym stworzenie mapy pokazującej rodzaje współpracy WŻCh i Jezuitów w różnych miejscach na całym świecie.
  • Zmiany strukturalne w Kurii Jezuitów: o. Nicolas poddał pod dyskusję rzeczywistość, wobec której stają Jezuici w kwestiach liczebności oraz potrzeby nowej wizji. Utworzone zostały nowe Centra w zależności od apostolatu oraz granic geograficznych (patrz: www.sjweb.info).
  • Następnie dyskusja dotyczyła rozeznania misji: na poziomie osobistym - o tym, jak ważna jest przemiana czyjegoś zawodu w misję i na odwrót, dążąc do łączenia obu oraz w środowisku instytucjonalnym, gdzie coraz ważniejsze staje się rozeznawanie na poziomie regionalnym. Jako sposób takiego rozeznawania o. Nicolas zasugerował zadanie następujących pytań: "Jaka rzeczywistość świata dotyka serc ludzi WŻCh?", "Jakie pytania nosimy w sobie?" Dyskutowaliśmy także o wartości osobistego "powołania", czy to do stanu duchownego czy świeckiego.


Pozostałe spotkania WŻCh

Rada Wykonawcza miała przyjemność spotkania z członkami Euroteamu (również spotykającego się w tym samym czasie w Montecucco) oraz z członkami włoskiej WŻCh. Wraz Euroteamem dyskutowaliśmy m. in. o obchodach 450-lecia i o problematyce liderowania w WŻCh. Słyszeliśmy również inspirujące relacje z działalności WŻCh we Włoszech, zwłaszcza te dotyczące ich rozmaitych dzieł apostolskich prowadzonych za granicą.

Wizyta w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich

Mieliśmy również szczęście spotkać po raz kolejny Kardynała Stanisława Ryłko, Przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Pierwszym omówionym z nim tematem było Zgromadzenie All Africa (Cała Afryka). Kardynał Ryłko podkreślił znaczenie naszych starań, by tworzyć w tym regionie autentyczne, nowe wspólnoty wiary, o głębokich korzeniach, które nie są powierzchowne, jak to czasem się zdarza w innych przypadkach. Nakłaniał nas do aktywnego udziału w zbliżającym się Panafrykańskim Kongresie Katolickiego Laikatu, który odbędzie się w Kamerunie we wrześniu 2012 roku. Wspomnieliśmy również o 450-leciu WŻCh. Kardynał podkreślił, jak ważną jest to okazja do wdzięczności, czas łaski oraz rewizji naszej przeszłości by odnaleźć światło na przyszłość, a także czas odnowy naszej pasji i nadziei. Wspomniał też, że powinno być to okazją do świętowania dla całego Kościoła. Kardynał Ryłko życzy Światowej WŻCh wszelkich błogosławieństw na zbliżające się Zgromadzenie Światowe.

Trwajmy więc wspólnie w modlitwie i pracy, odpowiadając na łaski tego czasu, w którym zbliżamy się do naszej rocznicy 450-lecia i Zgromadzenia Światowego w 2013 roku.

Zjednoczeni w modlitwie i służbie,

Daniela Frank                               Chris Hogan
Prezydent                                      Doradca

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl