Światowy Dzień WŻCh 2012:
Znaczenie Członkostwa w WŻCh

Nasze Zasady Ogólne, a w szczególności ZO 10, określają członkostwo w WŻCh  jako autentyczne, osobiste powołanie.  Członkostwo  to  jest  rezultatem  procesu  rozeznawania  i  zakłada  prawdziwe  i  żywe zaangażowanie  osoby  od małej  grupy  i/lub wspólnoty  lokalnej  po wspólnotę  krajową  i  ogólnoświatową. Rozumiane  jest  ono,  wraz  z  naszym  stylem  życia  (ZO 12),  jako  dopełnienie  dla  tego  dużego  Ciała Apostolskiego,  które  reprezentuje  WŻCh.  W  Światowym  Dniu  WŻCh  2012,  zapraszamy  wszystkie wspólnoty i bliskich przyjaciół, do rozważenia co oznacza prawdziwe i pełne członkostwo w WŻCh. Będzie ono wiązało się z zaangażowaniem w obrębie WŻCh, życiem trzema filarami naszej duchowości (formacją), wspólnotą  i  misją  (dziełami  apostolskimi),  finansową  współodpowiedzialnością,  i  odpowiadaniem  na wszystko do czego jesteśmy wzywani w ramach naszej wspólnoty.

Niektóre problemy z rozumieniem „członkostwa” w WŻCh dzisiaj

Na rozumienie członkostwa wpływ mają ludzkie struktury (społeczne, polityczne i kulturalne), które dominują  w  dzisiejszym  świecie.  Innymi  słowy,  w  wielu  przypadkach  członkostwo  rozumiane  jest  jako przynależność  do  formalnych  grup,  które  łatwo mogą  stać  się wyraźnymi,  odosobnionymi miejscami, w których  możemy  uznawać  naszą  tożsamość  za  odrębną  od  „innych”,  lub  nawet  dojść  do  wykluczania innych.

Z  tej  perspektywy,  członkostwo  często  tworzy  podział  lub  dystans  pomiędzy  ludźmi.  Często dochodzi do  tego  rozdziału ze względu na  to, co napotyka się na poziomie materialnym  i  relacyjnym,  tzn. przez członkostwo w klubach i grupach lub przez stowarzyszenia ekskluzywnych elit, które uznawane są za lepsze  według  niektórych  gospodarczych,  intelektualnych  lub  społecznych  wskaźników.  W  innych przypadkach  członkostwo  grup  tworzy  się  w  oparciu  o  różnice  w  kulturze,  pochodzeniu  etnicznym, wyznaniu  lub  inne powody. Na przykład grupy etniczne  i/lub  imigranci mogą organizować się w oparciu o miejsce  pochodzenia  lub  pewną  przynależność  religijną  i mogą  odizolowywać  się,  aby wzmocnić  swoją tożsamość. Jako wspólnota też jesteśmy częściowo odzwierciedleniem naszego kontekstu. Jako że jesteśmy pod wpływem otaczających  nas  struktur ważne  jest  to, abyśmy zatrzymali  się  i zapytali  samych  siebie co rozumiemy przez członkostwo w WŻCh i jak nim żyjemy pośrodku tej rzeczywistości.

Na „pierwszą chwilę refleksji” zapraszamy nad następującym pytaniem:
W  jakim  stopniu  społeczne,  gospodarcze,  polityczne  lub  kulturalne  realia  wpłynęły  na  moje  rozumienie
pojęcia członkostwa jako osoby, jako chrześcijanina i jako członka WŻCh?

Inne perspektywy

Jedną perspektywą, która może nam pomóc zrozumieć znaczenie członkostwa w WŻCh jest ta, która postrzega nas  jako  istoty  ludzkie wraz z  naszymi  szczególnymi  cechami  i  różnicami odzwierciedlającymi nasze społeczne i kulturalne konteksty, a równocześnie uznaje nas za członków jednej rodziny ludzkiej. Jest to  zgodne  z  naszym  przekonaniem,  że  jako  członkowie WŻCh,  jesteśmy  synami  i  córkami  tego samego Boga,  który  jest  przede  wszystkim  wyrazem  głębokiej  miłości  dla  Swego  stworzenia, szczególnie dla mężczyzny  i  kobiety  (Rdz  2,  1-7).   Bóg  pragnie  dla  nas  ludzi  tego,  abyśmy  rozumieli  znaczenie  naszego istnienia możliwie najpełniej,  tak abyśmy nie byli sami, a żyli wspólnie i w pełni (Rdz 2, 18–23).

Przykładem, który może nam pomóc zrozumieć „członkostwo” w  tym znaczeniu  jest członkostwo, które  przeżywa  się  wśród  rodziny.  Rodzina  jest  najważniejszym  miejscem  i  punktem  wyjścia  dla prawdziwej szkoły wiary, godności  i odtwarzania Bożej miłości wśród  jej członków i dla całej  ludzkości, a szczególnie dla najbardziej odrzuconych  i bezbronnych (ZO 4). Rodzina powinna być postrzegana  jako coś więcej  niż  samo  pokrewieństwo.  Powinna  być  raczej  definiowana  jako  żyjąca  wspólnota,  w  której  jako członkowie, doświadczamy zaufania, wspomagającego współistnienia i towarzyszenia w codziennym życiu. Rodzina  staje  się  miejscem  zażyłości  pozwalającym  na  głębokie  spotkanie  z  miłością,  która  jest autentyczna, głęboka i odpowiedzialna. Jest  również miejscem prokreacji życia, a przez zapewnianie strawy oraz przewodnictwo sprzyja też budowaniu zaangażowanego społeczeństwa. To miejsce, w którym potrzeba osobistego,  jak  i  ekonomicznego  spełnienia  istnieje  i  zostaje  solidarnie  zaspokojona.  A  nade  wszystko elementem integrującym całe doświadczenie rodziny jest życie duchowe.

Klucze do rozumienia członkostwa w WŻCh w obrębie naszej wiary

a)  Członkostwo wspólnotowe ożywiane przez Ducha Świętego: „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”  (Dz 2, 1-11). Członkostwo w WŻCh zaczyna  się od pewności co do żywej mocy Boga, który  wypełnia  nasze  życie.  Innymi  słowy,  jesteśmy  świadomi,  że  miłująca    obecność  Ducha pozwala nam stwierdzić, że miłość Boga jest tą przemieniającą siłą, która podtrzymuje nas przez całe nasze  życie.  Nasza  tożsamość  jest  podtrzymywana  przez  pewność,  że  Bóg  żyje  w  nas  pomimo naszych  ograniczeń  i  to  z  Jego  miłości  wzywani  jesteśmy,  aby  być  częścią  tej  dużej  wspólnoty mężczyzn i kobiet. Z tego czerpiemy wiarę. (ZO 2).

b)  Członkostwo wspólnotowe i dobroczynność: Spójrzcie jak oni kochają jeden drugiego! „Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali  razem  i wszystko mieli wspólne. …  i  rozdzielali  je każdemu według potrzeby” (Dz 2, 44- 45). Nasze doświadczenie Boga … potwierdza, że sam Bóg stał się  jednym z nas. Wcielenie  Jezusa  jest  kluczowym  elementem  naszego  powołania  jako  chrześcijan  i  członków WŻCh. To z  tej prawdy czerpiemy poczucie bycia wspólnotą.   Poza stroną  formalną, członkostwo we  wspólnocie  staje  się  widoczne  przez  głęboką  miłość,  zaangażowanie,  solidarność  i towarzyszenie, które jest potwierdzane w naszym wspólnym doświadczeniu (ZO 7).

c)  Członkostwo wspólnotowe w misji wobec najbardziej  potrzebujących: Pan  posyłał  ich  po  dwóch: „Żniwo  wprawdzie  wielkie,  ale  robotników  mało”  (Łk  10,  1-5).  Dlatego  znaczenie  naszego członkostwa  (a) czerpie się z  tożsamości, która potwierdza obecność Ducha Bożego w nas,  (b)  jest afirmowane przez wspólne wyrażanie solidarności i miłującego braterstwa, i (c) urzeczywistnia się w misji, która prowadzi nas ku najbardziej pilnym potrzebom w naszym  świecie. Nasze członkostwo jest  solidnym  zobowiązaniem,  aby wyjść  na  poszukiwanie  najbiedniejszych  z  biednych.  Chrystus posyła  nas  we  wspólnocie  do  pracy  nad  budową  Jego  Królestwa.  Tak  więc  potrzeba  struktur, procesów  (np.  procedury wprowadzania  nowych  członków wspólnoty),  programów  formacyjnych, jasno  sprecyzowanej  współodpowiedzialności  finansowej  i  jakiekolwiek  innych  procesów zmierzających ku naszej integracji i rozwojowi w WŻCh, które zawsze powinny mieć na celu „misję i zaangażowanie" w rzeczywistość (ZO 8). Tylko w ten sposób stajemy się pełnymi „członkami”.  

Na „drugą chwilę refleksji” zapraszamy nad następującymi pytaniami:
a)  Jakie jest moje dotychczasowe doświadczenie w odkrywaniu kochającego Boga  i mocy Jego Ducha
w moim życiu jako chrześcijanina i jako członka WŻCh?
b)  Jakie  były  najbardziej  znaczące  przykłady  wspólnoty  (np.  solidarności  i  braterstwa),  których
doświadczyliśmy w obrębie WŻCh?
c)  Jak  odpowiedzieliśmy  przez  nasze  apostolskie  zaangażowanie  na  rzecz  ubogich  jako  członkowie
WŻCh posłani na misję budowania Królestwa?

W ten sposób staramy się zrozumieć znaczenie „członkostwa” według tych trzech kluczy.

Zadanie po refleksji – Światowy Dzień WŻCh 2012
Bezpośrednio  po Waszych  rozważaniach,  z  myślą  o  budowaniu  wspólnoty  i  świadomości  członkostwa,
jesteście poproszeni o to, by:

  • Zgromadzić wiadomości i zdjęcia z Waszych obchodów Światowego Dnia WŻCh 2012
  • Przy wsparciu wspólnot lokalnych przygotować dokument będący streszczeniem obchodów.
  • Przesłać je do ExCo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) na stronę (www.cvx-clc.net

 
Na  koniec  składamy  dzięki  Maryi  naszej  Matce  za  jej  żywe  świadectwo  znaczenia  członkostwa  –
odważnego, wolnego i miłującego. Jej przykład pozwala nam stopniowo urzeczywistniać pełne członkostwo
w WŻCh w całej  jego rozciągłości. Świadectwo Maryi wyraźnie pokazuje nam, że pozwoli nam  to pełniej
urzeczywistniać nasze zaangażowanie jako Światowego Ciała Apostolskiego.

Mauricio López Oropeza     Lois Campbell
Doradca                            Doradca 

[Dokument w formacie pdf] {mxc}

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl