Konteplacja o Wcieleniu

Medytacja - Wcielenie Boga

Medytacja - Droga do Betlejem

Kontemplacja o Wcieleniu [ĆD 102]

Modlitwa przygotowawcza – zwyczajna (tj. prosić należy Boga, naszego Pana, o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu).

Wprowadzenie 1.

Przypomnieć sobie treść tego, co zamierzam kontemplować. Tutaj chodzi o to, jak Trzy Osoby Boskie spoglądały na powierzchnię lub okrąg całej ziemi pełnej ludzi i jak widząc, że wszyscy idą do piekła, postanawiają w swojej odwieczności, że Druga Osoba stanie się człowiekiem, żeby zbawić rodzaj ludzki. Tak więc kiedy nadeszła pełnia czasów, wysyłają Anioła Gabriela do naszej Pani [362]

Wprowadzenie 2.

Wyobrażenie sobie miejsca: tutaj [trzeba będzie] zobaczyć ogrom kręgu ziemi, na którym mieszka tak wiele różnych narodów. Podobnie w szczególności [spojrzę na] dom i mieszkanie naszej Pani w mieście Nazaret, w prowincji Galilea.

Wprowadzenie 3.

Prosić o to, czego chcę. Tutaj będzie to prośba o wewnętrzne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym Go bardziej kochał i naśladował.

Punkt 1. W puncie pierwszym [trzeba] zobaczyć osoby – jedne i drugie.

I najpierw na powierzchni ziemi taka ich różnorodność zarówno w sposobie ubierania się, jak i w postępowaniu: jedni są biali, a drudzy czarni, jedni [żyją] w pokoju, inni [w stanie] wojny, jedni płaczą, drudzy śmieją się, jedno są zdrowi, drudzy chorzy, jedni się rodzą, drudzy umierają, itd.

Po drugie, widzieć Trzy Osoby Boskie i zastanawiać się nad Nimi, jak [siedząc] na swej królewskiej stolicy albo na tronie swego Boskiego Majestatu, spoglądają na całą powierzchnię i okrąg ziemi, i na wszystkie narody tak zaślepione; oraz jak te narody umierają i zstępują do piekła.

Po trzecie, zobaczyć naszą Panią i Anioła, który Ją pozdrawia, i zastanowić się [nad tym], żeby z takiego widoku odnieść korzyść.

Punkt 2. Słyszeć, co mówią ludzie [żyjący] na powierzchni ziemi, czyli jak rozmawiają ze sobą, jak przysięgają i bluźnią, itd.

Podobnie wsłuchać się w to, co mówią Osoby Boskie, mianowicie: Doprowadzimy do odkupienia rodzaju ludzkiego, itd.

A potem [posłuchać], o czym rozmawia Anioł z naszą Panią.

Wreszcie zastanowić się, żeby odnieść pożytek z tego, [o czym te osoby] mówią.

Punkt 3. Potem patrzeć, co robią ludzie na ziemi, jak się między sobą biją, jak się zabijają [i jak] do piekła idą, itd.

Zobaczyć też, co czynią Osoby Boskie, mianowicie jak doprowadzają do najświętszego Wcielenia, itd.

Podobnie [patrzeć], co czyni Anioł i nasza Pani, mianowicie, że Anioł wypełnia swój obowiązek posła, a nasza Pani uniża się i dziękuje Bożemu Majestatowi.

Wreszcie zastanowić się, żeby z każdej z tych spraw odnieść pożytek.

Rozmowa.

Na końcu trzeba przeprowadzić rozmowę i pomyśleć, co powinienem powiedzieć Trzem Osobom Boskim albo Wcielonemu Przedwiecznemu Słowu, albo Matce i Pani naszej. Prosić zgodnie z wewnętrznym odczuciem, żeby lepiej iść za naszym Panem dopiero co wcielonym i bardziej Go naśladować.

Odmówić Ojcze nasz.

Medytacja na dzień skupienia WŻCh (12.12.2020)

proponujemy dwie medytacje do wyboru – w oparciu o dwa fragmenty z Pisma Świętego.

Można być z Maryją przy Zwiastowaniu – to propozycja I;

lub towarzyszyć Maryi w drodze do Betlejem – to propozycja II.

Można też wybrać fragmenty na osobistą modlitwę z obu tych tekstów.

 

Ramę do rozważania obu tekstów stanowi kontemplacja o Wcieleniu – tak, by zobaczyć pełny obraz Bożego działania w życiu ludzkości i w życiu poszczególnego człowieka. 

Życzymy owocnej medytacji - niech Duch Święty prowadzi Was w modlitwie!

Wcielenie Boga

Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1,26-38)

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!”. Wtedy odszedł od Niej anioł.”

Rozpocznij znakiem krzyża.

Wyobraź sobie, że Bóg patrzy na Ciebie. Poproś Go (swoimi słowami), żeby był w centrum tej modlitwy. Przeczytaj fragment Pisma Świętego kilka razy, zamknij oczy i wyobraź sobie, jak Trójca Święta patrzy z nieba na ziemię i widzi cierpienie, i zagubienie ludzi.

Nie spiesz się. Poproś o łaskę poznania, pokochania i naśladowania Jezusa, który stał się człowiekiem.

  • Nasz świat

Wyobraź sobie sytuację ludzi na ziemi, przeglądaj w wyobraźni różne kraje, kultury, narodowości, kontynenty. Patrz, jak zło (wojny, niesprawiedliwość, korupcja, przemoc) niszczy ziemię, społeczeństwa, rodziny, osoby. Słuchaj słów złości i nienawiści. Poczuj zranienia osób i społeczeństw. Zobacz, jak ludzie oddalają się od Boga, zapominają, kim są, zapominają o swoim Ojcu, idą na zatracenie. Poczuj bezsilność ludzi wobec tych problemów.

Szukaj konkretów, nie spiesz się.

  • Perspektywa Trójcy Świętej

Wyobraź sobie Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, patrzących z góry na ten świat. Poczuj ich smutek, gdy widzą, jak stworzony przez Nich świat pogrąża się w chaosie i cierpieniu. Zobacz ich ból, gdy człowiek stworzony na ich podobieństwo pogrąża się w grzechu.

Wyobraź sobie, że trzy Osoby Boskie zaczynają dyskutować i szukać sposobu na uratowanie świata. Patrz na ich zaangażowanie i troskę. Zobacz, jak Druga Osoba Boska zgadza się zejść na ziemię i stać się człowiekiem, znając tego bolesne konsekwencje. Wczuj się w Jej sytuację. Zobacz, jak Trójca Święta wybiera Maryję i wysyła do Niej Anioła. Poczuj tę chwilę napięcia – jaka będzie odpowiedź Maryi? Tak wiele od tego zależy!  

Szukaj konkretów, nie spiesz się.

  • Wcielenie

Wyobraź sobie Maryję modlącą się w cichym pokoju. Poczuj powiew wiatru. Zobacz Anioła Gabriela. Słuchaj słów Anioła. Patrz na reakcję Maryi. Wczuj się w moment decyzji Maryi – jej rozważanie, namysł, pytanie skierowane do Anioła. Zobacz, jak Trójca Święta na wysokościach czeka w napięciu na słowa Maryi. Wyobraź sobie moment, gdy Maryja mówi „tak”. Zobacz radość Trójcy Świętej! Wyobraź sobie, jak Słowo Boże, zgodnie z planem, wciela się w łonie Maryi.

Zobacz, jak dzięki pokornej, danej w wolności i pełnej miłości odpowiedzi Maryi, dokonuje się zwrot w historii ludzkości. Nie spiesz się!

Na koniec wyobraź sobie, że jesteś w pokoju z Maryją - porozmawiaj z Nią o tym, co się wydarzyło. Porozmawiaj też z Bogiem o Jego planach wobec Ciebie.

Pytania do refleksji:

- jakie dobro przyszło na świat dzięki mojemu „fiat”?

- co Pan Bóg mówi do mnie przez obecne wydarzenia?

- jak wygląda moja współpraca z Nim?

- na ile rozeznaję wolę Bożą i jestem jej posłuszny?

- jak zamierzam przeżyć obecny Adwent i przygotować moje serce na przyjście Pana?

Rozmowę zakończ modlitwą „Ojcze nasz…” i  znakiem krzyża.

***********************************************************************

Możesz też pójść dalej z Maryją do miejsca narodzin Dziecięcia (propozycja II).

Droga do Betlejem

Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2, 1-7)

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

Wyobraź sobie, że Bóg patrzy na Ciebie. Poproś Go (swoimi słowami), żeby był w centrum tej modlitwy. Przeczytaj fragment Pisma Świętego kilka razy, zamknij oczy i wyobraź sobie Dzieciątko w żłobie, w nocy i zimnie, w biedzie i przykrym zapachu zwierząt. Nie spiesz się.

Poproś o łaskę poznania, pokochania i naśladowania Jezusa, który stał się człowiekiem.

  • Wszystko idzie nie tak, jak powinno

Wyobraź sobie Maryję i Józefa wędrujących kilka dni do Betlejem. Poczuj zmęczenie Maryi. Wczuj się w złość Józefa na to, że spis ludu przypadł akurat w tym momencie, gdy czekają na narodziny Syna Bożego. Poczuj rozpacz Józefa niemogącego znaleźć miejsca w gospodzie.  Zobacz, że są pozostawieni sami sobie, bez opieki.

Uświadom sobie kontrast pomiędzy Bożymi obietnicami, a tą sytuacją, w której wszystko po ludzku się sypie. Zobacz realizm wypełniania się woli Bożej. Za słowem „Tak” idą konkretne konsekwencje. Uświadom sobie, że owo Maryi „wsłuchiwanie się w głos Boga” i podążanie całym sercem za Jego wolą, umożliwiło Bogu zbawienie rodzaju ludzkiego.

Jej „fiat” umożliwia zarówno Bogu ratowanie Ciebie, jak i Tobie Jej naśladowanie. Ona uczy Cię wypowiadać Bogu to samo „tak”, które sama wypowiedziała, a przez to zbawienie świata może stać się Twoim osobistym zbawieniem.

Z tej perspektywy spojrzyj na swoje „tak” dawane Bogu każdego dnia – wraz z jego trudnymi  konsekwencjami.

2. Ubóstwo i nędza

Wyobraź sobie, jak Maryja z Józefem znajdują miejsce w pasterskiej jaskini na wzgórzu. Poczuj zimno nocy, zapach zwierząt i głód. Zobacz ból i brak komfortu Maryi oraz bezradność Józefa. Wyobraź sobie, jak rodzi się Jezus. Słuchaj krzyku Maryi i Dzieciątka. Zobacz, jak po porodzie Dzieciątko już śpi opatulone w żłobie. Patrz na Jezusa oraz na twarze Maryi i Józefa. Wyobraź sobie, że jesteś tam razem z nimi. Trwając przy żłobie, zastanów się, co oznacza takie przyjście Boga na ten świat.

Szukaj konkretów i nie spiesz się.

Jan od Krzyża pisze w swojej poezji:

„Dziewica Przenajświętsza
Ze Słowem Bożym w łonie
Do ciebie przyjdzie z drogi
Jeśli Jej dasz schronienie.”

Gdy przygotujesz Twoje wnętrze jako miejsce dla Boga, On będzie prawdziwie w Tobie, tak jak był w Maryi. Jezus chce narodzić się w Tobie, a te narodziny muszą być przygotowane.

Pytania do refleksji:

  • jak reaguję na trudne sytuacje w moim życiu?
  • czy ufam Bogu, że mnie prowadzi właściwą ścieżką, mimo doświadczanych trudności?
  • jak wygląda moja współpraca z Bogiem, gdy po ludzku „jest źle”?
  • na ile rozeznaję wolę Bożą w tym, co mnie spotyka?

- czy umiem być „pokorną Służebnicą Pańską/Sługą Pańskim”, jak Maryja, niezależnie od okoliczności, a może właśnie ze względu na nie?

Możesz też skupić się na uwielbieniu Boga i podziękować Mu za Jego troskę o los człowieka - już od momentu stworzenia świata Bóg troszczy się o to, by człowiek był zbawiony! Wierność Boga w obietnicach, w całym dziele Odkupienia, zaprasza nas do przyjrzenia się naszej wierności Bogu.

Rozmowę zakończ modlitwą „Ojcze nasz…” i  znakiem krzyża.

Medytacja oparta na rozważaniu o. Wojciecha Werhuna SJ z książki „W głąb. Tam i z powrotem. Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym” oraz na tekstach z dnia z książki „Dziś jest dzień Pański” o.Wilfrida Stinissena OCD.

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl